Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme tzv. dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby. Toto požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace. Předkládá se v rámci schvalovacího procesu k posouzení zabezpečení objektu nebo stavby z hlediska požární ochrany. To znamená, zda stavba splňuje všechny požadavky příslušných norem a souvisejících předpisů. Schvalování požárně bezpečnostního řešení stavby provádí zaměstnanci hasičského záchranného sboru na odboru prevence u jednotlivých územních odborů. Na základě výsledků je pak dokumentace dále předána k řízení o vydání stavebního povolení. Požárně bezpečnostní řešení tedy řeší požární bezpečnost vašeho objektu.

Chcete vypracovat požárně bezpečnosntí řešení?

Celý proces vypracování PBŘ je velmi jednoduchý. Nejprve nám emailem zašlete potřebnou dokumentaci v elektronické podobě (přijímáme pochopitelně i dokumentaci v papírové podobě), na základě které Vám požadovanou zprávu vypracujeme. Poté Vám ji v papírové podobě (kvůli potřebným náležitostem) dodáme buď osobně nebo poštou. Obvyklá doba celého procesu je 1 týden.
V případě Vašeho zájmu o vypracování požární zprávy nás kontaktujte na Tel. 603 448 544 nebo emailem: info@hasici-servis.cz

Jaké podklady potřebujeme k vypracování požárně bezpečnostního řešení?

Pro vypracování požární zprávy je ideální dodat kompletní projektovou dokumentaci objektu včetně Technické zprávy.

Co je Požární zpráva (Požárně bezpečnostní řešení)

Požární zpráva (Požárně bezpečnostní řešení) je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení. Jeho nedílnou součástí jsou také návrhy požárně bezpečnostních zařízení, jimiž jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení (§ 1 písm. d/ vyhlášky o požární prevenci). Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je upraven v § 41 vyhlášky o požární prevenci.

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení v podrobnostech vymezuje ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

  • Návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popř. bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných ,zpracovaných nebo skladovaných látkách
  • Řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky
  • Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti
  • Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky
  • Grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod

Rychlý kontakt

Hasící přístroje - Václav Spálenka
Sazená 146, Velvary, 273 24

Email: info@hasici-servis.cz
Telefon: 603 448 544

IČ: 03595129

Možnosti platby